ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ E-NANNY Australia PTY LTD of การค้า

1.คำจำกัดความ

1.1“ลูกค้า” หมายถึงบุคคล/ซื้อสินค้าตามที่ระบุในใบแจ้งหนี้ เอกสาร หรือคำสั่งซื้อ และหากมีลูกค้ามากกว่าหนึ่งราย ให้อ้างอิงถึงลูกค้าแต่ละรายร่วมกันและหลายฝ่าย

1.2“Guarantor” หมายถึงบุคคลนั้น (หรือบุคคล) หรือนิติบุคคลที่ตกลงในที่นี้จะรับผิดในหนี้ของลูกค้า หากลูกค้ารับผิดแบบจำกัดเป็นลูกหนี้หลัก

1.3“สินค้า” หมายถึงสินค้าทั้งหมดหรือบริการที่ E-NANNY Australia จัดหาให้แก่ลูกค้าตามคำขอของลูกค้าเป็นครั้งคราว (ซึ่งบริบทอนุญาตให้ใช้คำว่า 'สินค้า' หรือ 'บริการ' แทนกันได้)

1.4"ราคา" หมายถึงราคาที่ต้องชำระสำหรับสินค้าตามที่ตกลงกันระหว่าง E-NANNY Australia และลูกค้าตามข้อ 4 ด้านล่าง

2.ยอมรับ

2.1ถือว่าลูกค้ามีเฉพาะยอมรับและผูกพันโดยทันที ร่วมกันและโดยเคร่งครัดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากลูกค้าสั่งซื้อหรือยอมรับการส่งมอบสินค้า

2.2ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจเป็นได้เท่านั้นแก้ไขโดยได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก E-NANNY Australia และมีผลบังคับเหนือขอบเขตของความไม่สอดคล้องกับเอกสารหรือข้อตกลงอื่นใดระหว่างลูกค้าและ E-NANNY Australia รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่แนบมากับใบสั่งซื้อของลูกค้า

2.3ข้อกำหนดในการให้บริการนี้มีขึ้นเพื่ออ่านร่วมกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่โพสต์บนเว็บไซต์ของ E-NANNY Australiaหากมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างเอกสารทั้งสอง ให้ถือข้อกำหนดและเงื่อนไขในเอกสารนี้เป็นหลัก

2.4E-NANNY Australia ขอสงวนสิทธิ์เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบตามนโยบายการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

2.5ลูกค้ายอมรับและรับทราบการจัดหาดังกล่าวไม้บางชนิดอาจถูกจำกัดเป็นครั้งคราวเนื่องจากขาดทรัพยากรและสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ E-NANNY ออสเตรเลีย

2.6ลูกค้ายอมรับว่าจะเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า (หรือตัวแทนของลูกค้า) แต่เพียงผู้เดียวในการยืนยันก่อนที่จะส่งคำสั่งซื้อใดๆ กับ E-NANNY Australia มาตรฐาน ข้อกำหนด หรือการให้คะแนนเฉพาะใดๆ ที่สินค้าใดๆ ที่ E-NANNY Australia จัดหาให้นั้นได้รับการคาดหวังให้ปฏิบัติตาม (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่จะใช้สำหรับสินค้า หรือผลลัพธ์สุดท้ายเฉพาะที่ลูกค้าคาดหวังว่าสินค้าจะได้รับ) และต้องแจ้งให้ E-NANNY Australia ทราบถึงสิ่งเดียวกัน (เป็นลายลักษณ์อักษร) เมื่อทำการสั่งซื้อใดๆไม่ว่าในกรณีใด E-NANNY Australia จะยอมรับความรับผิดใด ๆ หากสินค้าที่จัดหาให้ในภายหลังพิสูจน์ว่าไม่เหมาะสมสำหรับผลลัพธ์สุดท้ายที่ลูกค้าพยายามบรรลุหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือการให้คะแนนที่ลูกค้าจำเป็นต้องปฏิบัติตามยกเว้นในกรณีที่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าสินค้าที่จัดหาไม่ตรงตามข้อกำหนดของลูกค้าตามที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อของลูกค้า

3.การเปลี่ยนแปลงในการควบคุม

3.1ลูกค้าจะต้องให้ E-NANNYออสเตรเลียไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของของลูกค้าและ/หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดในรายละเอียดของลูกค้า (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเปลี่ยนชื่อของลูกค้า ที่อยู่ โทรศัพท์ติดต่อหรือแฟกซ์ตัวเลข/วินาที หรือการดำเนินธุรกิจ)ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นกับ E-NANNY Australia อันเป็นผลมาจากการที่ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อนี้

4.ราคาและการชำระเงิน

4.1 ตามดุลยพินิจของ E-NANNY ออสเตรเลียแต่เพียงผู้เดียว ราคาจะเป็น:

(a) ตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ที่ E-NANNY Australia ให้แก่ลูกค้า;หรือ

(b) ราคา ณ วันที่จัดส่งสินค้าตามรายการราคาปัจจุบันของ E-NANNY Australia;หรือ

(c) ราคาเสนอของ E-NANNY ออสเตรเลีย (ขึ้นอยู่กับข้อ 4.2) ซึ่งจะใช้ได้สำหรับระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบเสนอราคาหรืออย่างอื่นเป็นระยะเวลาสามสิบ (30) วัน

4.2 ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ E-NANNY Australia แต่เพียงผู้เดียว อาจต้องมีการฝากเงินที่ไม่สามารถขอคืนได้

4.3 เวลาสำหรับการชำระเงินสำหรับสินค้าที่มีสาระสำคัญ ลูกค้าจะชำระราคาตามวันที่กำหนดโดย E-NANNY Australia ซึ่งอาจ:

(a) สามสิบ (30) วันนับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้

(b) วันที่ที่ระบุในใบแจ้งหนี้หรือแบบฟอร์มอื่นใดที่เป็นวันที่ชำระเงินหรือ

(c) ไม่แจ้งใด ๆ ที่ตรงกันข้าม ซึ่งเป็นวันที่เจ็ด (7) วันหลังจากวันที่ในใบแจ้งหนี้ที่ E-NANNY Australia ให้แก่ลูกค้า

4.4 การชำระเงินสามารถทำได้ด้วยเงินสด เช็ค เช็คธนาคาร อิเล็กทรอนิกส์/ธนาคารออนไลน์ บัตรเครดิต (บวกค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครึ่ง (1.5%) ของราคา) หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างลูกค้าและ E-NANNY ออสเตรเลีย

4.5 ราคาไม่รวม GST เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากราคาที่ลูกค้าต้องจ่ายให้กับ E-NANNY Australia เป็นจำนวนเงินเท่ากับ GST E-NANNY Australia ใด ๆ ที่ต้องจ่ายสำหรับการจัดหาใด ๆ โดย E-NANNY Australia ภายใต้ข้อตกลงนี้หรือข้อตกลงอื่นใดสำหรับการขายสินค้าลูกค้าต้องชำระ GST โดยไม่หักหรือหักเป็นจำนวนเงินอื่นใด ในเวลาเดียวกันและบนพื้นฐานเดียวกันกับที่ลูกค้าชำระราคานอกจากนี้ ลูกค้าต้องชำระภาษีและอากรอื่นๆ ที่อาจบังคับใช้นอกเหนือจากราคา ยกเว้นในกรณีที่รวมอยู่ในราคาโดยชัดแจ้ง

5.จัดส่งสินค้า

5.1 ภายใต้ข้อ 5.2 เป็นความรับผิดชอบของ E-NANNY Australia เพื่อให้แน่ใจว่าบริการจะเริ่มโดยเร็วที่สุดหลังจากยอมรับคำสั่งซื้อแล้ว

5.2 การส่งมอบ (“การส่งมอบ”) ของสินค้าเกิดขึ้นในเวลาที่:

(a) ลูกค้าหรือผู้ขนส่งที่ได้รับการเสนอชื่อของลูกค้าเข้าครอบครองสินค้าตามที่อยู่ของ E-NANNY Australia;หรือ

(b) E-NANNY Australia (หรือ E-NANNY Australia ผู้ให้บริการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง) ส่งสินค้าไปยังที่อยู่ของลูกค้าที่เสนอชื่อ แม้ว่าลูกค้าจะไม่อยู่ที่ที่อยู่นั้นก็ตาม

5.3 ตามดุลยพินิจของ E-NANNY Australia แต่เพียงผู้เดียว ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งจะเพิ่มเติมจากราคา

5.4 ลูกค้าต้องรับการส่งมอบด้วยการรับหรือรับสินค้าทุกครั้งที่มีการประมูลเพื่อส่งมอบในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถรับการส่งมอบสินค้าตามที่จัดเตรียมไว้ E-NANNY Australia มีสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผลสำหรับการจัดส่งและ/หรือการจัดเก็บอีกครั้ง

5.5 เวลาหรือวันที่ที่ E-NANNY Australia ให้แก่ลูกค้าเป็นเพียงการประมาณการเท่านั้นลูกค้ายังคงต้องยอมรับการส่งมอบสินค้าแม้ว่าจะล่าช้าและ E-NANNY Australia จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยลูกค้าอันเนื่องมาจากการจัดส่งล่าช้า

6.ความเสี่ยง

6.1ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายหรือสูญหายสินค้าส่งผ่านไปยังลูกค้าในการส่งมอบ และลูกค้าต้องประกันสินค้าในหรือก่อนส่งมอบ

6.2หากมีสินค้าเสียหายหรือถูกทำลายหลังจากการส่งมอบ แต่ก่อนที่ความเป็นเจ้าของจะส่งถึงลูกค้า E-NANNY Australia มีสิทธิ์ได้รับเงินประกันทั้งหมดที่ต้องชำระสำหรับสินค้าการผลิตข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดย E-NANNY Australia เป็นหลักฐานเพียงพอของสิทธิ์ของ E-NANNY Australia ในการรับเงินประกันโดยไม่จำเป็นต้องให้บุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ E-NANNY Australia ทำการสอบถามเพิ่มเติม

7.ข้อจำกัดความรับผิดชอบของลูกค้า

7.1ลูกค้าขอปฏิเสธสิทธิ์ใดๆ ในที่นี้เพิกถอนหรือยกเลิกสัญญาหรือฟ้องเรียกค่าเสียหายหรือเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการแจ้งเท็จโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งกระทำต่อเขาโดยคนใช้หรือตัวแทนของ E-NANNY Australia และลูกค้ารับทราบว่าเขาซื้อสินค้าโดยอาศัยทักษะของตนเองและคำพิพากษาและ E-NANNY Australia จะไม่ผูกพันหรือรับผิดชอบต่อข้อกำหนด เงื่อนไข การรับรอง หรือการรับประกันใด ๆ นอกเหนือจากการรับประกันที่ผู้ผลิตให้ไว้ ซึ่งการรับประกันจะเป็นส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าและไม่สามารถโอนให้แก่ลูกค้าในภายหลังได้

8.ข้อบกพร่อง การรับประกันและการคืนสินค้า พระราชบัญญัติการแข่งขันและผู้บริโภค 2010 (CCA)

8.1 ลูกค้าต้องตรวจสอบสินค้าเมื่อส่งมอบและต้องแจ้ง E-NANNY Australia ภายในเจ็ด (7) วันของการจัดส่งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงข้อบกพร่อง/ความเสียหายที่เห็นได้ชัด การขาดแคลนปริมาณ หรือการไม่ปฏิบัติตามคำอธิบายหรือใบเสนอราคาลูกค้าต้องแจ้งข้อบกพร่องอื่น ๆ ที่ถูกกล่าวหาในสินค้าโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลหลังจากข้อบกพร่องดังกล่าวปรากฏชัดเมื่อมีการแจ้งดังกล่าว ลูกค้าจะต้องอนุญาตให้ E-NANNY Australia ตรวจสอบสินค้า

8.2 ภายใต้กฎหมายของรัฐ ดินแดน และเครือจักรภพที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง CCA) การรับประกันและการรับประกันโดยนัยทางกฎหมายบางประการ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการค้ำประกันตามกฎหมายภายใต้ CCA) อาจบอกเป็นนัยในข้อกำหนดเหล่านี้และเงื่อนไข (Non-Excluded Warranty)

8.3 E-NANNY Australia รับทราบว่าไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่อ้างว่าจะแก้ไขหรือยกเว้นการรับประกันที่ไม่ยกเว้น

8.4 ยกเว้นที่กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือในส่วนที่เกี่ยวกับการรับประกันแบบไม่ยกเว้น E-NANNY Australia ไม่รับประกันหรือรับรองอื่น ๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคุณภาพหรือความเหมาะสมของสินค้าความรับผิดของ E-NANNY ออสเตรเลียในส่วนที่เกี่ยวกับการรับประกันเหล่านี้จำกัดอยู่ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

8.5 หากลูกค้าเป็นผู้บริโภคตามความหมายของ CCA ความรับผิดของ E-NANNY Australia จะถูกจำกัดตามขอบเขตที่อนุญาตตามมาตรา 64A ของตารางที่ 2

8.6 หาก E-NANNY Australia จำเป็นต้องเปลี่ยนสินค้าภายใต้ข้อนี้หรือ CCA แต่ไม่สามารถทำได้ E-NANNY Australia อาจคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระค่าสินค้า

8.7 หากลูกค้าไม่ใช่ผู้บริโภคตามความหมายของ CCA ความรับผิดของ E-NANNY Australia สำหรับข้อบกพร่องหรือความเสียหายในสินค้าคือ:

(a) จำกัดเฉพาะมูลค่าของการรับประกันแบบเร่งด่วนหรือบัตรรับประกันที่ E-NANNY Australia มอบให้แก่ลูกค้าตามดุลยพินิจของ E-NANNY Australia แต่เพียงผู้เดียว

(b) จำกัดการรับประกันใดๆ ที่ E-NANNY Australia ได้รับ หาก E-NANNY Australia ไม่ได้ผลิตสินค้านั้น

(c) มิฉะนั้น ปฏิเสธโดยสิ้นเชิง

8.8 ภายใต้ข้อ 13 นี้ การส่งคืนจะได้รับการยอมรับเฉพาะในกรณีที่:

(a) ลูกค้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อ 13.1;และ

(b) E-NANNY Australia ตกลงว่าสินค้ามีข้อบกพร่องและ

(c) สินค้าจะถูกส่งคืนภายในเวลาที่เหมาะสมโดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (หากค่าใช้จ่ายนั้นไม่สำคัญ)และ

(d) สินค้าจะถูกส่งคืนในสภาพที่ใกล้เคียงกับสภาพที่มีการส่งมอบให้มากที่สุด

8.9 โดยไม่คำนึงถึงข้อ 13.1 ถึง 13.8 แต่อยู่ภายใต้ CCA E-NANNY Australia จะไม่รับผิดชอบต่อข้อบกพร่องหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือส่วนหนึ่งเกิดจากหรือเกิดจาก:

(a) ลูกค้าไม่สามารถบำรุงรักษาหรือจัดเก็บสินค้าได้อย่างถูกต้อง

(b) ลูกค้าที่ใช้สินค้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ได้รับการออกแบบ

(c) ลูกค้าใช้สินค้าต่อไปหลังจากที่พบข้อบกพร่องหรือควรปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใช้ที่รอบคอบตามสมควร

(d) ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำหรือหลักเกณฑ์ที่ E-NANNY Australia ให้ไว้

(จ) การสึกหรออย่างเป็นธรรม อุบัติเหตุใดๆ หรือการกระทำของพระเจ้า

8.10 E-NANNY Australia อาจใช้ดุลยพินิจในการยอมรับสินค้าที่ไม่มีข้อบกพร่องสำหรับการส่งคืน ในกรณีนี้ E-NANNY Australia อาจกำหนดให้ลูกค้าชำระค่าธรรมเนียมการจัดการสูงสุดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ (20%) ของมูลค่าของสินค้าที่ส่งคืนบวกกับค่าขนส่งใดๆ

8.11 แม้ว่าจะมีสิ่งใดอยู่ในข้อนี้ หากกฎหมายกำหนดให้ E-NANNY Australia ต้องยอมรับการคืนสินค้า E-NANNY Australia จะยอมรับการคืนสินค้าตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

9.ทรัพย์สินทางปัญญา

9.1 ในกรณีที่ E-NANNY Australia ได้ออกแบบ วาดหรือพัฒนาสินค้าสำหรับลูกค้า ลิขสิทธิ์ในการออกแบบ ภาพวาด และเอกสารใดๆ จะยังคงเป็นทรัพย์สินของ E-NANNY Australia

9.2 ลูกค้ารับประกันว่าการออกแบบ ข้อกำหนด หรือคำแนะนำทั้งหมดที่ให้กับ E-NANNY Australia จะไม่ทำให้ E-NANNY Australia ละเมิดสิทธิบัตร การออกแบบที่จดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าใดๆ ในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อของลูกค้าและลูกค้าตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายแก่ E-NANNY Australia ต่อการกระทำใดๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามต่อ E-NANNY Australia ในส่วนที่เกี่ยวกับการละเมิดดังกล่าว

9.3 ลูกค้าตกลงว่า E-NANNY Australia อาจ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือการเข้าร่วมการแข่งขัน เอกสาร การออกแบบ ภาพวาด หรือสินค้าใดๆ ที่ E-NANNY Australia สร้างขึ้นสำหรับลูกค้า

10.การยกเลิก

10.1E-NANNY ออสเตรเลียอาจยกเลิกสัญญาที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลบังคับใช้หรือยกเลิกการส่งมอบสินค้าเมื่อใดก็ได้ก่อนที่สินค้าจะถูกส่งมอบโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับลูกค้าในการแจ้งดังกล่าว E-NANNY Australia จะคืนเงินให้กับลูกค้าที่ชำระค่าสินค้าให้กับลูกค้าE-NANNY Australia จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกดังกล่าว

10.2ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการส่งมอบสินค้าที่ลูกค้าจะต้องรับผิดต่อการสูญเสียใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้น (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) โดย E-NANNY Australia อันเป็นผลโดยตรงจากการยกเลิก (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียผลกำไร)

10.3การยกเลิกคำสั่งซื้อสำหรับสินค้าที่ทำข้อกำหนดของลูกค้าหรือสำหรับสินค้าที่ไม่มีในสต็อกจะไม่ได้รับการยอมรับอย่างแน่นอนเมื่อเริ่มการผลิตหรือสั่งซื้อแล้ว